Card giao tiếp E1/ISDN

Từ 1 đến 14

Gateway TE100 giao tiếp 1 luồng E1 (30 kênh)
Nhớ sản phẩm

Gateway TE100 giao tiếp 1 luồng E1 (30 kênh)

26.450.000 ₫

Gateway giao tiếp E1 - TE100-1E1, hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, chuẩn báo giao tiếp E1, ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix... Xem thêm
Gateway ISDN 30 kênh thoại (PRI30) SMG2030S
Nhớ sản phẩm

Gateway ISDN 30 kênh thoại (PRI30) SMG2030S

0 ₫

Gateway giao tiếp E1 chuẩn ISDN (PRI30) - SMG2030S, 30 kênh thoại đồng thời. Chuẩn báo giao tiếp PRI-ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Avaya, Siemens, Cisco, Asterisk, Elastix, Grandstream... Xem thêm
Gateway ISDN 60 kênh thoại (PRI30) SMG2060S
Nhớ sản phẩm

Gateway ISDN 60 kênh thoại (PRI30) SMG2060S

0 ₫

Gateway giao tiếp E1 chuẩn ISDN (PRI30) - SMG2060S, 2 luồng E1 - 60 kênh thoại đồng thời. Chuẩn báo giao tiếp PRI-ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Avaya, Siemens, Cisco, Asterisk, Elastix, Grandstream...

Xem thêm
Gateway ISDN 120 kênh thoại (PRI30) SMG2120S
Nhớ sản phẩm

Gateway ISDN 120 kênh thoại (PRI30) SMG2120S

0 ₫

Gateway giao tiếp E1 chuẩn ISDN (PRI30) - SMG2120S, 2 luồng E1 - 120 kênh thoại đồng thời. Chuẩn báo giao tiếp PRI-ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Avaya, Siemens, Cisco, Asterisk, Elastix, Grandstream...

Xem thêm
Gateway TE200 giao tiếp 2 luồng E1 (60 kênh)
Nhớ sản phẩm

Gateway TE200 giao tiếp 2 luồng E1 (60 kênh)

0 ₫

Gateway giao tiếp E1 - TE200, 2 luồng E1 60 kênh đồng thời. Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7.., Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP như Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix... Xem thêm
Card 1 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCI
Nhớ sản phẩm

Card 1 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCI

0 ₫

Card luồng E1, AX1D - Giao tiếp 30 kênh tổng đài điện thoại IP, chuẩn cắm PCI. Dùng cho tổng đài IP Asterisk, freepbx, tribox, elastix..., Hỗ trợ khe cắm loại bỏ tiếng vọng

Xem thêm
Card 2 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCI
Nhớ sản phẩm

Card 2 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCI

0 ₫

Card 2 luồng E1, AX2D - Giao tiếp 60 kênh tổng đài điện thoại IP, chuẩn cắm PCI. Dùng cho tổng đài IP Asterisk, freepbx, tribox, elastix..., Hỗ trợ khe cắm loại bỏ tiếng vọng

Xem thêm
Card 4 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCI
Nhớ sản phẩm

Card 4 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCI

0 ₫

Card 4 luồng E1, AX4D - Giao tiếp 120 kênh tổng đài điện thoại IP, chuẩn cắm PCI. Dùng cho tổng đài IP Asterisk, freepbx, tribox, elastix..., Hỗ trợ khe cắm loại bỏ tiếng vọng

Xem thêm
Card 1 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCIe
Nhớ sản phẩm

Card 1 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCIe

0 ₫

Card luồng E1, AXE1D - Giao tiếp 30 kênh tổng đài điện thoại IP, chuẩn cắm PCIe. Dùng cho tổng đài IP Asterisk, freepbx, tribox, elastix..., Hỗ trợ khe cắm loại bỏ tiếng vọng

Xem thêm
Card 2 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCIe
Nhớ sản phẩm

Card 2 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCIe

0 ₫

Card 2 luồng E1, AXE2D - Giao tiếp 60 kênh tổng đài điện thoại IP, chuẩn cắm PCIe. Dùng cho tổng đài IP Asterisk, freepbx, tribox, elastix..., Hỗ trợ khe cắm loại bỏ tiếng vọng

Xem thêm
Card 4 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCIe
Nhớ sản phẩm

Card 4 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCIe

0 ₫

Card 4 luồng E1, AXE4D - Giao tiếp 120 kênh tổng đài điện thoại IP, chuẩn cắm PCIe. Dùng cho tổng đài IP Asterisk, freepbx, tribox, elastix..., Hỗ trợ khe cắm loại bỏ tiếng vọng

Xem thêm
Card giao tiếp E1 - MTG200-1E1 (Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7)
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp E1 - MTG200-1E1 (Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7)

27.370.000 ₫

Card giao tiếp E1 - MTG200-1E1, hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, chuẩn báo giao tiếp E1, ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix... Xem thêm
Card giao tiếp E1 - MTG200-2E1 (Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7)
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp E1 - MTG200-2E1 (Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7)

38.870.000 ₫

Card giao tiếp E1 - MTG200-2E1, hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, chuẩn báo giao tiếp E1, ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix... Xem thêm
Card giao tiếp E1 - MTG200-4E1 (Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7)
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp E1 - MTG200-4E1 (Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7)

54.970.000 ₫

Card giao tiếp E1 - MTG200-4E1, hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, chuẩn báo giao tiếp E1, ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix... Xem thêm

Từ 1 đến 14

Menu