Tổng đài Xorcom

Từ 1 đến 7

Tổng đài IP Xorcom CXR2047, 1E1, 200 user, 85 cuộc gọi đồng thời
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Xorcom CXR2047, 1E1, 200 user, 85 cuộc gọi đồng thời

0 ₫

Tổng đài IP Xorcom CXR2047, 1E1, 200 user, 85 cuộc gọi đồng thời Xem thêm
Tổng đài IP Xorcom CXE2000
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Xorcom CXE2000

0 ₫

Tổng đài IP Xorcom CXE2000. 200 license máy lẻ SIP, Hỗ trợ kết nối E1-PRI, gateway đường vào PSTN (FXO), Gateway máy lẻ analog (FXS), Softphone trên smartphone và PC, 85 cuộc gọi đông thời, full tính năng: Ghi âm, hiện số, hội nghị...

Xem thêm
Tổng đài IP Xorcom CXE3000
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Xorcom CXE3000

0 ₫

Tổng đài IP Xorcom CXE3000. 1.000 license máy lẻ SIP, Hỗ trợ kết nối tối đa 16 luồng E1/T1 PRI, E1 R2, T1 CAS, gateway đường vào PSTN (FXO), Gateway máy lẻ analog (FXS), Softphone trên smartphone và PC, 550 cuộc gọi đông thời, full tính năng: Ghi âm, hiện số, hội nghị...

Xem thêm
Tổng đài IP Xorcom CXT4000
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Xorcom CXT4000

0 ₫

Tổng đài IP Xorcom CXT4000. 1.500 license máy lẻ SIP, Hỗ trợ kết nối tối đa 24 luồng E1/T1 PRI, E1 R2, T1 CAS, gateway đường vào PSTN (FXO), Gateway máy lẻ analog (FXS), Softphone trên smartphone và PC, 880 cuộc gọi đông thời, full tính năng: Ghi âm, hiện số, hội nghị...

Xem thêm
Tổng đài IP Xorcom CTS2000 - Chạy Redundant backup tự động 2 khung
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Xorcom CTS2000 - Chạy Redundant backup tự động 2 khung

0 ₫

Tổng đài IP Xorcom CTS2000. 2 khung chạy redundant backup tự động khi 1 tổng đài lỗi200 license máy lẻ SIP, Hỗ trợ kết nối E1-PRI, gateway đường vào PSTN (FXO), Gateway máy lẻ analog (FXS), Softphone trên smartphone và PC, 85 cuộc gọi đông thời, full tính năng: Ghi âm, hiện số, hội nghị...

Xem thêm
Tổng đài IP Xorcom CTS3000 - Chạy Redundant backup tự động 2 khung
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Xorcom CTS3000 - Chạy Redundant backup tự động 2 khung

0 ₫

Tổng đài IP Xorcom CTS3000. Chạy Redundant backup tự động 2 khung. 1.000 license máy lẻ SIP, Hỗ trợ kết nối tối đa 16 luồng E1/T1 PRI, E1 R2, T1 CAS, gateway đường vào PSTN (FXO), Gateway máy lẻ analog (FXS), Softphone trên smartphone và PC, 550 cuộc gọi đông thời, full tính năng: Ghi âm, hiện số, hội nghị...

Xem thêm
Tổng đài IP Xorcom CXTS4000 - Chạy redundant backup tự động khi 1 tổng đài lỗi
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Xorcom CXTS4000 - Chạy redundant backup tự động khi 1 tổng đài lỗi

0 ₫

Tổng đài IP Xorcom CXTS4000. Chạy redundant backup tự động khi 1 tổng đài lỗi1.500 license máy lẻ SIP, Hỗ trợ kết nối tối đa 24 luồng E1/T1 PRI, E1 R2, T1 CAS, gateway đường vào PSTN (FXO), Gateway máy lẻ analog (FXS), Softphone trên smartphone và PC, 880 cuộc gọi đông thời, full tính năng: Ghi âm, hiện số, hội nghị...

Xem thêm

Từ 1 đến 7

Menu