Các mô hình kết nối tổng đài điện thoại IP thành hệ thống riêng, kết nối tổng đài thường với tổng đài IP

1. Sơ đồ kết nối hệ thống các tổng đài IP tại các tỉnh, các chi nhánh

Tổng đài điện thoại IP

 

2. Mô hình kết nối tổng đài IP với các tổng đài Analog thông thường như tổng đài Panasonic, Siemens..

Tổng đài IP

 

3. Sơ đồ kết nối 1 tổng đài IP với 1 tổng đài điện thoại Analog (Siemens hoặc Panasonic) để gọi nội bộ

Tổng đài VoIP

4. Sơ đồ kết nối tổng đài IP dùng chung. Dùng 1 tổng đài cho 1 văn phòng chính và cho nhiều chi nhánh nhỏ

Dùng chung tổng đài IP