Hỗ trợ Hội nghị truyền hình

Hướng dẫn sử dụng các hệ thống hội nghị truyền hình, kết nối hội nghị truyền hình qua Web, Smartphone, Skype… Kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình chuyên dụng Polycom, Cisco…