Hỗ trợ phần mềm

Các hỗ trợ về phần mềm: Phần mềm tính cước tổng đài, Phần mềm quản lý khách hàng CRM, các hỗ trợ về API kết nối tổng đài, kết nối SIM di động

———————-