Hội nghị Grandstream tại Hồ Chí Minh ngày 28/4/2015.

Grandstream SGNEW WORLD SAIGON HOTEL
76 Le Lai Street. District 1. Ho Chi Minh City. Vietnam

Thiên An Minh và Grandstream tổ chức buổi hội nghị giới thiệu giải pháp Grandstream tại Hồ Chí Minh, gồm nhiều thiết bị: IP Phone, Tổng đài IP, Thiết bị hội nghị truyền hình

Grandstream SG9 Grandstream SG8 Grandstream SG7 Grandstream SG6 Grandstream SG5 Grandstream SG Grandstream SG1 Grandstream SG2 Grandstream SG3 Grandstream SG4 Grandstream SG0