I. Thời gian bảo hành.

  • 36 tháng: Wifi, switch, router Grandstream
  • 18 tháng với tổng đài UCM63xx Grandstream
  • 12 tháng cho các model sản phẩm còn lại
  • 3 tháng với Pin, xạc, nguồn và các thiết bị ngoại vi khác

II. Phương thức bảo hành.

– Thời gian bảo hành không quá 48 giờ(theo giờ làm việc).

 

Trân trọng! Vui lòng hợp tác,.