1.750.000 

Điện thoại Callcenter AT800DP, Điện thoại chuyên dụng cho trung tâm khách hàng. Âm thanh…

1.750.000 

Điện thoại Callcenter AT800D, Điện thoại chuyên dụng cho trung tâm khách hàng. Âm thanh…

1.750.000 

Điện thoại Callcenter AT800P, Điện thoại chuyên dụng cho trung tâm khách hàng. Âm thanh…

1.650.000 

Điện thoại Callcenter AT800, Điện thoại chuyên dụng cho trung tâm khách hàng. Âm thanh…

1.250.000 

Điện thoại IP GXP1405, 2 Tài khoản SIP, Hiển thị số, Danh bạ khách hàng,…

950.000 

Điện thoại IP GXP1400, 2 Tài khoản SIP, Hiển thị số, Danh bạ khách hàng,…