Điện thoại gọi quốc tế

Liên hệ

Điện thoại IP GXP2135 với 4 tài khoản, màn hình mầu 2.8", Hiển thị số…

Liên hệ

Điện thoại IP GXP2170 với 6 tài khoản, màn hình mầu, Hiển thị số gọi…

1.750.000 

Điện thoại IP GXP1630, 3 tài khoản, PoE, Hiển thị số gọi đến, gọi đi,…

1.550.000 

Điện thoại IP GXP1628, 2 tài khoản, PoE, Hiển thị số gọi đến, gọi đi,…

2.390.000 

Điện thoại IP GXP2130 với 3 tài khoản, màn hình mầu, Hiển thị số gọi…

3.150.000 

Điện thoại IP GXP2160 với 4 tài khoản, màn hình mầu, 24 phím trạng thái,…

2.560.000 

Điện thoại IP GXP2140 với 4 tài khoản, màn hình mầu, Hiển thị số gọi…

1.500.000 

Điện thoại IP GXP2100 với 4 tài khoản, Hiển thị số gọi đến, danh bạ…

2.900.000 

Điện thoại IP GXP2124 với 4 tài khoản, 24 phím trạng thái, Đàm thoại 5…

1.800.000 

Điện thoại IP GXP2120 với 6 tài khoản, Hiển thị số gọi đến, danh bạ…

1.680.000 

Điện thoại IP GXP2110 với 4 tài khoản, Hiển thị số gọi đến, danh bạ…