Liên hệ

Điện thoại IP Yealink T19, 1 tài khoản, 2 cổng mạng RJ45, Hỗ trợ PoE,…

Liên hệ

Điện thoại IP Yealink T38G, 6 tài khoản, 2 cổng mạng RJ45, Hỗ trợ PoE,…

Liên hệ

Điện thoại IP Yealink T32G, 3 tài khoản, 2 cổng mạng RJ45, Hỗ trợ PoE,…

Liên hệ

Điện thoại IP Yealink T28P, 6 tài khoản, 2 cổng mạng RJ45, Hỗ trợ PoE,…

Liên hệ

Điện thoại IP Yealink T26P, 3 tài khoản, 2 cổng mạng RJ45, Hỗ trợ PoE,…

Liên hệ

Điện thoại IP Yealink T22P, 3 tài khoản, 2 cổng mạng RJ45, Hỗ trợ PoE,…

Liên hệ

Điện thoại IP Yealink T21P, 2 tài khoản, 2 cổng mạng RJ45, Hỗ trợ PoE,…

Liên hệ

Điện thoại IP Yealink T18, 1 tài khoản, 1 cổng mạng RJ45, Hỗ trợ PoE,…