Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic 4 line, ghi âm đồng thời 4 cuộc gọi,…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic 8 line, ghi âm đồng thời 8 cuộc gọi,…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic 16 line, ghi âm đồng thời 16 cuộc gọi,…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic 4 line có voicemail, ghi âm đồng thời 4…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic 8 line có voicemail, ghi âm đồng thời 8…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic 16 line có voicemail, ghi âm đồng thời 16…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic E1 - 30 kênh thoại chuẩn E1, ISDN, PRI.…

Liên hệ

Hệ thống máy chủ ghi âm 32 line điện thoại đồng thời, cho phép ghi…

Liên hệ

Thiết bị ghi âm 48 line điện thoại đồng thời, cho phép ghi âm lên…

Liên hệ

Hệ thống máy chủ ghi âm 64 line điện thoại đồng thời, cho phép ghi…

Liên hệ

Hệ thống máy chủ ghi âm 96 line điện thoại đồng thời, cho phép ghi…

Liên hệ

Hệ thống máy chủ ghi âm 112 line điện thoại đồng thời, cho phép ghi…

Liên hệ

Hệ thống máy chủ ghi âm 128 line điện thoại đồng thời, cho phép ghi…

Liên hệ

Phần mềm ghi âm, dùng ghi âm tất cả âm thanh được đưa vào đường…

Liên hệ

Phần mềm ghi âm cuộc gọi Skype, cho phép thêm thông tin ghi chú cho…

Liên hệ

Phần mềm ghi âm cuộc gọi Skype, cho phép thêm thông tin ghi chú cho…

Liên hệ

Phần mềm quản lý khách hàng, Hiển thị POPUP, ghi chú cuộc gọi, gửi thông…

Liên hệ

Phần mềm ghi âm cho mọi điện thoại IP:  Điện thoại IP Avaya, Cisco, Polycom,…