Tổng đài Asterisk

Liên hệ

Chi tiết các bước cài đặt tổng đài FreePbx với chi phí =0 lên PC/…

1.350.000 

Card AX4G - Giao tiếp 4 cổng, dùng giao tiếp 4 Sim di động như…

1.800.000 

Card 4 luồng E1, AXE4D - Giao tiếp 120 kênh tổng đài điện thoại IP,…

1.000.000 

Card 2 luồng E1, AXE2D - Giao tiếp 60 kênh tổng đài điện thoại IP,…

900.000 

Card luồng E1, AXE1D - Giao tiếp 30 kênh tổng đài điện thoại IP, chuẩn…

900.000 

Card 4 luồng E1, AX4D - Giao tiếp 120 kênh tổng đài điện thoại IP,…

900.000 

Card 2 luồng E1, AX2D - Giao tiếp 60 kênh tổng đài điện thoại IP,…

700.000 

Card luồng E1, AX1D - Giao tiếp 30 kênh tổng đài điện thoại IP, chuẩn…

12.900.000 

Card AXE1600P - Giao tiếp 16 cổng, dùng giao tiếp 16 đường vào bưu điện…

7.590.000 

Card AXE800P - Giao tiếp 8 cổng, dùng giao tiếp 8 đường vào bưu điện…

Liên hệ

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 600 máy lẻ analog,…

Liên hệ

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 480 máy lẻ analog,…

Liên hệ

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 360 máy lẻ analog,…

Liên hệ

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 264 máy lẻ analog,…

Liên hệ

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 196 máy lẻ analog,…

Liên hệ

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 144 máy lẻ analog,…

Liên hệ

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 120 máy lẻ analog,…

Liên hệ

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 96 máy lẻ analog,…