8.070.000 

Tổng đài ip UCM6300A, Hỗ trợ Siptrunk kết nối các nhà mạng, tích hợp 250…

10.450.000 

Tổng đài ip UCM6301 500 máy lẻ 75 cuộc gọi đồng thời 1 Cổng PSTN…

15.750.000 

Tổng đài ip UCM6302A, Hỗ trợ Siptrunk kết nối các nhà mạng, tích hợp 500…

18.250.000 

Tổng đài ip UCM6302, 1000 máy lẻ, 150 cuộc gọi đồng thời, 2FXO/2FXS, Kết nối…

30.250.000 

Hỗ trợ 1.000 máy nhánh, 150 cuộc gọi đồng thời Hỗ trợ Siptrunk kết nối…

Liên hệ

Tổng đài ip UCM6304, 2000 máy lẻ, 300 cuộc gọi đồng thời, 4FXO/4FXS, Kết nối…

43.625.000 

Tổng đài ip UCM6308A cung cấp 1.500 máy lẻ IP, kết nối Siptrunk tới các…

Liên hệ

Tổng đài ip UCM6302, 3000 máy lẻ, 450 cuộc gọi đồng thời, 8FXO/8FXS, Kết nối…

39.375.000 

Tổng đài IP UCM6510, 1 luồng E1, 2 Cổng FXO, 2 Cổng FXS, 2.000 máy…

18.500.000 

Tổng đài chạy backup tự động HA100, kết nối vào 2 bộ tổng đài UCM6510…

18.800.000 

Tổng đài điện thoại IP UCM6208. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video Conference, Audio Conference, Voicemail.…

13.800.000 

Tổng đài IP UCM6202. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video Conference, Audio Conference, Voicemail. Với 4 đường…

10.800.000 

Tổng đài điện thoại IP UCM6202. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video Conference, Audio Conference, Voicemail. Với 2…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại IP UCM6408. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 8 đường…

25.600.000 

Tổng đài điện thoại IP UCM6116. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 16 đường…

19.900.000 

Tổng đài điện thoại IP UCM6108. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 8 đường…

13.800.000 

Tổng đài điện thoại IP UCM6104. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 4 đường…

7.800.000 

Tổng đài điện thoại IP UCM6102. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 2 đường…