6.900.000 

Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS320, tích hợp sẵn 16 máy lẻ (Dùng mở…

7.300.000 

Tổng đài IP NS300, dung lượng 6 đường vào 16 máy nhánh, Tích hợp sẵn…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 12 đường vào 256 máy lẻ, Tích hợp sẵn…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 12 đường vào 224 máy lẻ, Tích hợp sẵn…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 12 đường vào 176 máy lẻ, Tích hợp sẵn…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 12 đường vào 144 máy lẻ, Tích hợp sẵn…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 80 máy lẻ, Mở rộng tối…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 64 máy lẻ, Mở rộng tối…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 56 máy lẻ, Mở rộng tối…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 48 máy lẻ, Mở rộng tối…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 40 máy lẻ, Mở rộng tối…

22.600.000 

Khung phụ tổng đài IP Panasonic KX-TDE620, với 11 khe cắm tùy chọn, mở rộng…

62.000.000 

Khung chính tổng đài IP Panasonic KX-TDE600, với 10 khe cắm tùy chọn, tích hợp…

8.820.000 

KX-NS5290CE - Card E1-ISDN 30 kênh thoại, sử dụng cho tổng đài KX-NS300,

2.420.000 

KX-NSF990X - License kích hoạt quản lý máy ip phone tổng đài KX-NS300

232.600.000 

KX-NSM099X - License kích hoạt quản lý 640 máy ip phonee, Sử dụng cho tổng…

13.300.000 

KX-NSM116X - License 16 kênh vào trung kế VoIP Sip. Sử dụng kết nối các…