Liên hệ

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 12 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ,…

Liên hệ

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 12 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ,…

Liên hệ

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 9 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ,…

Liên hệ

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 6 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ,…

Liên hệ

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ,…

Liên hệ

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ,…

Liên hệ

Card disa trả lời tự động 4 kênh với 10 mức truy cập và độ…

Liên hệ

Card mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ tổng đài LG…

Liên hệ

Card mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ tổng đài LG…

Liên hệ

Card mở rộng 8 máy lẻ tổng đài LG LDK1248

Liên hệ

Khung mở rộng tổng đài LG LDK1248 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra…

Liên hệ

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ,…