29.500.000 

Card IP trung kế (IP trunk) 16 kênh thoại VoIP, dùng cho tổng đài panasonic…

23.500.000 

Card IP trung kế (IP trunk) kênh thoại VoIP, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100,…

16.500.000 

Card IP extension 16 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện…

8.900.000 

Card trung kế ISDN với 30 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng…

12.900.000 

Card trung kế E1 với 30 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng…

9.900.000 

Card trung kế 8 kênh, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại…

6.900.000 

KX-TDA0194 - Card trả lời tự động 4 kênh lời chào và voicemail với 2x250…

6.000.000 

KX-TDA0192 - Card trả lời tự động 2 kênh lời chào và voicemail với 125…

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D: Cấu hình với 16 đường vào ra 88 máy lẻ nội…

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D: Cấu hình với 16 đường vào ra 104 máy lẻ nội…

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với 16 đường vào ra 80 máy lẻ nội bộ -…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-TDA100D với 16 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ, mở…

Liên hệ

Tổng đài nội bộ Panasonic KX-TDA100D với 16 đường vào ra 56 máy lẻ nội…

Liên hệ

Tổng đài nội bộ panasonic KX-TDA100D với 16 đường vào bưu điện ra 40 máy…

Liên hệ

Tổng đài nội bộ panasonic KX-TDA100D với 16 đường vào bưu điện ra 32 máy…

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D: Cấu hình với 8 đường vào ra 112 máy lẻ nội…

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D: Cấu hình với 8 đường vào ra 104 máy lẻ nội…

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D: Cấu hình với 8 đường vào ra 88 máy lẻ nội…