Liên hệ

Tổng đài điện thoại panasonic với 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ…

9.750.000 

Tổng đài điện thoại panasonic với 6 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại panasonic với 5 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại panasonic với 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại panasonic với 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ…

3.750.000 

Tổng đài panasonic 3 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ, khả năng…

6.900.000 

Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS320, tích hợp sẵn 16 máy lẻ (Dùng mở…

7.300.000 

Tổng đài IP NS300, dung lượng 6 đường vào 16 máy nhánh, Tích hợp sẵn…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 12 đường vào 256 máy lẻ, Tích hợp sẵn…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 12 đường vào 224 máy lẻ, Tích hợp sẵn…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 12 đường vào 176 máy lẻ, Tích hợp sẵn…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 12 đường vào 144 máy lẻ, Tích hợp sẵn…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 80 máy lẻ, Mở rộng tối…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 64 máy lẻ, Mở rộng tối…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 56 máy lẻ, Mở rộng tối…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 48 máy lẻ, Mở rộng tối…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 40 máy lẻ, Mở rộng tối…