Liên hệ

Card mở rộng 8 đường vào bưu điện có hiện số, dùng cho tổng đài…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại panasonic với 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại panasonic với 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại panasonic với 5 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại panasonic với 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 24…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 24…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 32…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 40…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 32…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 48…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 72…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 40…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 96…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 120…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 48…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 120…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 56…