1.950.000 

KX-TE82493 - hiển thị số 3 đường trung kế bưu điện vào dùng cho tổng…

5.200.000 

Card mở rộng 16 đường vào bưu điện, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng…

4.200.000 

Card mở rộng 8 đường vào bưu điện, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng…

6.500.000 

KX-TDA0191 - Card trả lời tự động 4 kênh dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100,…

4.500.000 

Card option 3 khe cắm mở rộng để kết nối với các loại card KX-TDA0191,…

4.500.000 

Card mở rộng 16 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài…

4.200.000 

Card mở rộng 8 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài…

4.800.000 

Card mở rộng 16 máy lẻ số, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài…

4.800.000 

Card mở rộng 8 máy lẻ số và 8 máy lẻ thường, dùng cho tổng…

2.200.000 

KX-TE82491 - Card trả lời tự động 1 kênh dùng cho tổng đài KX-TES824, nâng…