Block “test” not found

2.900.000 

Bộ đàm CP1660 VHF. Trọng lượng 294g, công suất phát cao 5W, Pin 1500mAh, bảo…

2.900.000 

Bộ đàm CP1660 VHF. Trọng lượng 294g, công suất phát cao 5W, Pin 1500mAh, bảo…

2.500.000 

Bộ đàm CP1300 UHF. Trọng lượng 294g, công suất phát cao 4W, Pin 1400mAh, bảo…

2.500.000 

Bộ đàm CP1300 VHF. Trọng lượng 294g, công suất phát cao 5W, Pin 1400mAh, bảo…

2.500.000 

Bộ đàm CP1100 UHF. Trọng lượng 244g, công suất phát cao 4W, Pin 1100mAh, bảo…

2.500.000 

Bộ đàm CP1100 VHF. Trọng lượng 244g, công suất phát cao 5W, Pin 1100mAh, bảo…

Liên hệ

Bộ đàm Motorola Mag One A8. Trọng lượng 275g, công suất phát cao 4W, Pin…

Liên hệ

Bộ đàm Motorola Mag One A8. Trọng lượng 275g, công suất phát cao 5W, Pin…

Liên hệ

Bộ đàm Motorola Mag One A8. Trọng lượng 270g, công suất phát cao 5W, Pin…

Liên hệ

Bộ đàm Motorola Mag One A8. Trọng lượng 270g, công suất phát cao 4W, Pin…

1.900.000 

Bộ đàm Motorola GP-2000s UHF. Trọng lượng 375g, công suất phát cao 4W, Pin 1500mAh,…

1.950.000 

Bộ đàm Motorola GP-2000s VHF. Trọng lượng 375g, công suất phát cao 5W, Pin 1500mAh,…

2.760.000 

Bộ đàm Motorola GP-3188 UHF. Trọng lượng 420g, công suất phát cao 4W, Pin 1400mAh,…

2.780.000 

Bộ đàm Motorola GP-3188 VHF. Trọng lượng 420g, công suất phát cao 5W, Pin 1400mAh,…

4.220.000 

Bộ đàm Motorola GP-338Í. Trọng lượng 420g, công suất phát cao 4W, Pin 1800mAh, bảo…

4.020.000 

Bộ đàm Motorola GP-338. Trọng lượng 420g, công suất phát cao 5W, Pin 1800mAh, bảo…

3.990.000 

Bộ đàm Motorola GP-328. Trọng lượng 420g, công suất phát cao 4W, Pin 1800mAh, bảo…

3.840.000 

Bộ đàm Motorola GP-328. Trọng lượng 420g, công suất phát cao 5W, Pin 1800mAh, bảo…